Statut Polskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości w Łodzi
(do pobrania tutaj)

 

Rozdział I. Nazwa, godło, siedziba, teren działalności i charakter prawny Stowarzyszenia.
Rozdział II. Cel i sposoby działania.
Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki przepisy wspólne dla Stowarzyszenia i oddziałów.
Rozdział IV. Organy Stowarzyszenia.
Rozdział V. Majątek Stowarzyszenia.
Rozdział VI. Reprezentacja.
Rozdział VII. Oddziały.
Rozdział VIII. Majątek Oddziału Stowarzyszenia.
Rozdział IX. Postanowienia ogólne.
Rozdział X. Rozwiązanie Stowarzyszenia i zmiana statutu.

Rozdział I

Nazwa, godło, siedziba, teren działalności i charakter prawny Stowarzyszenia

§ 1

 1. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem w rozumieniu ustawy Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 07 kwietnia 1989 r. i nosi nazwę "POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI W ŁODZI", które może używać skrótu PSZN i zwane będzie w dalszej części statutu również "Stowarzyszeniem".
 2. Stowarzyszenie jest dobrowolną organizacją społeczno - zawodową.

§ 2

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Łódź.
 2. Dla właściwej realizacji celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieoznaczony.

§ 3

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4

Stowarzyszenie używa pieczątki Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 5

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków Stowarzyszenia.

§ 6

 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 2. Stowarzyszenie i jego Oddziały mogą prowadzić działalność gospodarczą z przeznaczeniem uzyskanych z niej środków na realizację celów statutowych.
 3. Stowarzyszanie może prowadzić następującą działalność gospodarczą:
  a) PKD 85.5 pozaszkolne formy edukacji,
  b) PKD 85.6 działalność wspomagająca edukację.

§ 7

 1. Stowarzyszenie może  być  członkiem  krajowych  i  zagranicznych  organizacji  o  zbliżonym profilu działalności.
 2. Stowarzyszenie ma prawo tworzenia oddziałów.

§ 8

 1. Stowarzyszenie, oddziały mogą prowadzić działalność gospodarczą.
 2. Stowarzyszenie nie prowadzi samodzielnej działalności gospodarczej w zakresie zarządzania nieruchomościami.

§ 9

Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział II

Cel i sposoby działania

§ 10

Celem Stowarzyszenia jest:

a) dążenie do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych swoich członków,
b) tworzenie jednolitych reguł działalności i postępowania zarządców nieruchomości poprzez ustalanie, a następnie nadzór nad przestrzeganiem standardów i zasad etyki zawodowej,
c) tworzenie klimatu  społecznego  zaufania  do  czynności  podejmowanych  przez  zarządców nieruchomości, promocja i propagowanie korzystania z usług członków Stowarzyszenia,
d) tworzenie pozytywnego wizerunku zarządzania nieruchomościami jako profesji, a zarządców nieruchomości jako odrębnej grupy zawodowej,
e) tworzenie forum wymiany wzajemnych doświadczeń, opinii oraz tworzenie zasad współpracy pomiędzy członkami Stowarzyszenia,
f) udział w tworzeniu rynku nieruchomości,
g) uczestnictwo w pracach organów stanowiących akty prawne, mające wpływ na zarządzanie nieruchomościami,
h) ochrona i reprezentowanie interesów całej grupy zawodowej oraz współpraca z organizacjami zrzeszającymi przedstawicieli innych zawodów związanych z rynkiem nieruchomości,
i) reprezentacja interesów  członków  wobec  szeroko  rozumianej  administracji  państwowej  i lokalnej, organizacji społecznych i gospodarczych, krajowych i zagranicznych.

§ 11

Cele określone w § 10 Statutu będą realizowane poprzez:

a) organizowanie regularnych spotkań i publiczną promocję celów Stowarzyszenia,
b) zorganizowanie platformy wymiany doświadczeń dotyczącej problematyki zarządzania nieruchomościami,
c) ułatwianie dostępu do obowiązującego prawa i fachowej literatury,
d) współpracę z instytucjami rządowymi i samorządowymi oraz innymi organizacjami,
e) wydawanie opinii i ekspertyz,
f) prowadzenie badań nad rynkiem nieruchomości,
g) przyznawanie wyróżniającym się członkom Stowarzyszenia tytułu "Zarządca Roku ....",
h) propagowanie i wdrażanie nowoczesnych metod pracy w zarządzaniu nieruchomościami.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki przepisy wspólne dla Stowarzyszenia i oddziałów

§ 12

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a) zwyczajnych,
b) honorowych,
c) wspierających.

Członkowie zwyczajni, ich prawa i obowiązki

§ 13

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszania może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, o pełnej zdolności do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych, która wykonuje lub wykonywała działalność związaną z obsługą nieruchomości a w szczególności w zakresie zarządzania nieruchomościami.

§ 14

 1. Kandydat na członka Stowarzyszenia musi posiadać pisemną rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia. Członkiem wprowadzającym może być wyłącznie członek zwyczajny Stowarzyszenia ze stażem członkowskim wynoszącym minimum 12 miesięcy o nienagannej opinii lub członek założyciel.
 2. Kandydat na członka zwyczajnego składa deklarację członkowską według określonego przez Zarząd wzoru i wnosi opłatę wpisową, której wysokość ustalona została w uchwale Walnego Zebrania.
 3. O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych decyduje Zarząd w formie uchwały, podjętej w ciągu 3 miesięcy od złożenia deklaracji. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych powinno być stwierdzone na deklaracji podpisem dwóch członków Zarządu oraz datą przyjęcia.
 4. Od uchwały o przedmiocie przyjęcia lub odmowy przyjęcia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania za pośrednictwem Zarządu. Prawo do złożenia odwołania przysługuje kandydatowi i każdemu członkowi Stowarzyszenia w ciągu 14 dni od daty doręczenia uchwały o odmowie przyjęcia.
 5. W przypadku złożenia odwołania, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zarząd zobowiązany jest do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w przeciągu 90 dni od momentu wpłynięcia odwołania, o ile odwołanie nie może być rozpoznane na wcześniejszym Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

§ 15

Członek zwyczajny ma prawo:

a) brania udziału  w  posiedzeniach  Walnego  Zebrania  z  głosem  decydującym  składania wniosków, propozycji uchwał,
b) czynnego i biernego udziału w wyborze do władz Stowarzyszenia,
c) brania udziału w działalności Stowarzyszenia,
d) korzystania z wszystkich urządzeń Stowarzyszenia w granicach określonych regulaminami,
e) noszenia odznaki Stowarzyszenia oraz tytułu "Członek Polskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości w Łodzi",
f) uczestnictwa we wszelkich imprezach, konferencjach i sympozjach organizowanych przez Stowarzyszenie,
g) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,
h) prawo do korzystania z rekomendacji Stowarzyszenia.

§ 16

Członek zwyczajny ma obowiązek:

a) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
b) brać aktywny udział w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
c) regularnie uiszczać składki,
d) propagować idee i cele Stowarzyszenia,
e) przestrzegania zasad etyki zawodowej i standardów zawodowych,
f) uiścić opłatę wpisową.

§ 17

 1. Członkostwo zwyczajne w Stowarzyszeniu wygasa na skutek:
  a) śmierci członka Stowarzyszenia,
  b) skreślenia członka z listy członków Stowarzyszenia uchwałą Zarządu na wniosek samego członka,
  c) skreślenia członka  z  listy  członków  Stowarzyszenia  uchwałą  Zarządu  w  związku  z nieuiszczeniem składek członkowskich za okres 6 miesięcy,
  d) skreślenia członka z listy członków Stowarzyszenia uchwałą Zarządu w przypadku, gdy w sposób świadomy i zawiniony nie wypełnia obowiązków wskazanych w § 16 lit. a i c Statutu lub ze względu na świadome działanie na szkodę Stowarzyszenia, po zasięgnięciu opinii Komisji Etyki Zawodowej,
  e) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
  f) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.
 2. Uchwałę o skreśleniu członka zwyczajnego z listy członków Stowarzyszenia z powodu określonego w ust. 1 pkt c niniejszego paragrafu podejmuje Zarząd po uprzednim, bezskutecznym pisemnym wezwaniu członka do opłacenia zaległych składek.
 3. Od uchwały Zarządu podjętej w trybie określonym w ust. 1 lit „c”, i „d” niniejszego paragrafu, członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Stowarzyszenia w ciągu 14 dni od daty doręczenia Uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia. Przepis § 14 ust. 5 Statutu stosuje się odpowiednio.
 4. Osoba skreślona z listy członków Stowarzyszenia z przyczyn określonych § 17 ust. 1 lit. c Statutu, może być przyjęta ponownie w poczet członków Stowarzyszenia, po uprzednim uiszczeniu zaległych składek członkowskich, w trybie określonym w § 14 Statutu.

Członkowie honorowi, ich prawa i obowiązki

§ 18

Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, która bezpośrednio lub pośrednio wniosła znaczący wkład w realizację celów Stowarzyszenia.

§ 19

Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

§ 20

Członkowie honorowi posiadają prawa członka zwyczajnego poza czynnym i biernym prawem wyborczym oraz prawem głosu stanowiącym na Walnym Zebraniu Członków. Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 21

 1. Członek honorowy ma prawo do:
  b) brania udziału w życiu  Stowarzyszenia,  zgłaszania postulatów i  wniosków związanych  z działalnością Stowarzyszenia,
  c) uczestniczenia w życiu Stowarzyszenia z głosem doradczym,
  d) posługiwania się w swoich publikacjach nazwą i logo Stowarzyszenia w sposób uzgodniony z Zarządem,
  e) uczestniczenia z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków.
 2. Członek honorowy ma obowiązek:
  a) dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
  b) propagować idee i cele Stowarzyszenia,
  c) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 22

 1. Uchwałę o pozbawieniu członkostwa honorowego na wniosek Zarządu może podjąć Walne Zebranie Członków wyłącznie z przyczyn wskazanych w § 17 ust. 1 lit d.
 2. Członkostwo honorowe w Stowarzyszeniu wygasa na skutek śmierci członka lub poprzez skreślenie uchwałą Zarządu z listy członków Stowarzyszenia na wniosek samego członka honorowego.

 

Członkowie wspierający, ich prawa i obowiązki

§ 23

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być każdy podmiot gospodarczy krajowy i zagraniczny, którego współdziałanie ze Stowarzyszeniem będzie dla Stowarzyszenia korzystne, jak również osoba fizyczna zajmująca się zawodowo działalnością obejmującą swym zasięgiem problematykę związaną z rynkiem  nieruchomości,  deklarujące  na  rzecz  Stowarzyszenia  pomoc  rzeczową,  finansową  lub merytoryczną.

§ 24

Status członka wspierającego nadaje uchwałą Zarząd Stowarzyszenia po zapoznaniu się z charakterem i rodzajem działalności zainteresowanego.

§ 25

Członek wspierający ma prawo do:

a) korzystania ze wszystkich urządzeń Stowarzyszenia w granicach określonych regulaminami,
b) eksponowania znaku Stowarzyszenia oraz członka wspierającego Stowarzyszenia na widocznym miejscu w swojej siedzibie,
c) wnoszenia postulatów i wniosków do władz Stowarzyszenia.

§ 26

 1. Członek wspierający ma takie same prawa jak członek zwyczajny, poza czynnym i biernym prawem wyborczym oraz prawem głosu stanowiącym na Walnym Zebraniu Członków. Członek wspierający będący osobą prawną wskazuje Stowarzyszeniu swojego reprezentanta na piśmie.
 2. Członek wspierający zobowiązany jest dbać o dobro Stowarzyszenia i wywiązywać się z zadeklarowanych świadczeń.

§ 27

 1. Członkostwo członka wspierającego wygasa na skutek:
  a) śmierci członka Stowarzyszenia albo jego likwidacji, w przypadku członka wspierającego będącego osobą prawną,
  b) skreślenia członka z listy członków Stowarzyszenia uchwałą Zarządu na wniosek samego członka,
  c) skreślenia członka z listy członków Stowarzyszenia uchwałą Zarządu w związku z niewywiązaniem się z zadeklarowanych świadczeń przez okres 3 miesięcy,
  d) skreślenia członka z listy członków Stowarzyszenia uchwałą Zarządu w przypadku, gdy w sposób świadomy i zawiniony nie wypełnia obowiązków wskazanych w § 16 lit. a i c Statutu lub ze względu na świadome działanie na szkodę Stowarzyszenia.
 2. Przepisy § 17 ust 2, 3 i 4 Statutu stosuje się odpowiednio.

Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia

§ 28

Organami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie,
b) Zarząd Stowarzyszenia,
c) Komisja Rewizyjna,
d) Komisja Etyki Zawodowej.

§ 29

 1. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Etyki Zawodowej trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym. Członkowie organów pełnią swoje funkcje społecznie, mogą jednak uzyskać zwrot poniesionych kosztów wykonywania obowiązków.
 2. Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej połowy członków organów, chyba że Statut stanowi inaczej.
 3. Zarząd, Komisja Rewizyjna i Komisja Etyki Zawodowej są wybierane spośród członków Stowarzyszenia.
 4. W przypadku rezygnacji, odwołania lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy danego organu uzupełniany jest w drodze wyborów uzupełniających z nieograniczonej liczby kandydatów na najbliższym Walnym Zebraniu lub Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków. Członkiem organu zostanie kandydat, który uzyska największą liczbę głosów. W razie równej liczby głosów zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie.
 5. Kadencja nowo wybranego członka władz Stowarzyszenia trwa do upływu kadencji członka, którego zastąpił.

§ 30

Nie można łączyć funkcji w wybieralnych organach Stowarzyszenia.

 

Walne Zebranie Stowarzyszenia

§ 31

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebrania są zwyczajne (sprawozdawcze, sprawozdawczo-wyborcze) i nadzwyczajne.
 3. Walne Zebrania sprawozdawcze odbywają się raz do roku, a sprawozdawczo-wyborcze co 3 lata, ale nie później niż w ostatnim kwartale upływającej kadencji.
 4. Członek zwyczajny Stowarzyszenia bierze udział oraz oddaje głos w Walnym Zebraniu osobiście, lub za pośrednictwem pełnomocnika ustanowionego pisemnie spośród innych uprawnionych członków Stowarzyszenia.
 5. Każdemu członkowi zwyczajnemu na Walnym Zebraniu przysługuje prawo do jednego głosu osobistego oraz do nie więcej niż jednego głosu udzielonego na podstawie pełnomocnictwa w imieniu mocodawcy .
 6. W Walnym Zebraniu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie organizacji, których Stowarzyszenie jest członkiem, członkowie wspierający, członkowie honorowi jak również osoby zaproszone przez Zarząd, których obecność jest wskazana ze względu na tematykę prowadzonych obrad.

§ 32

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane:
  a) z inicjatywy Zarządu,
  b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  c) na pisemne żądanie 10% zwyczajnych członków Stowarzyszenia, z podaniem proponowanego porządku obrad Walnego Zebrania.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 60 dni od daty złożenia wniosku do Zarządu.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 33

 1. Walne Zebrania zwołuje Zarząd Stowarzyszenia zawiadamiając każdego z członków listami poleconymi lub drogą elektroniczną z wyprzedzeniem nie mniejszym niż 14 dni przed wyznaczonym terminem Zebrania. Zawiadomienie winno zawierać oznaczenie miejsca, czasu Zebrania oraz planowany porządek obrad. W wypadku zamierzonej zmiany we wzajemnych prawach i obowiązkach członków Stowarzyszenia należy wskazać treść tej zmiany.
 2. Walne Zebranie może podejmować ważne uchwały, jeżeli o terminie zebrania zostali zawiadomieni wszyscy członkowie.
 3. W razie nie wzięcia udziału w Walnym Zebraniu przez co najmniej połowę członków, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, pół godziny późniejszym, z zaznaczeniem, że Walne Zebranie zwołane w drugim terminie może podejmować ważne uchwały bez względu na liczbę obecnych członków, zwykłą większością głosów.

§ 34

Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania należy:

a) zmiana Statutu Stowarzyszenia,
b) nadanie godności członka honorowego,
c) podjęcie uchwały   w   sprawie   rozwiązania   Stowarzyszenia,   sposobu   przeprowadzenia likwidacji,
d) wybór Prezesa, wiceprezesów i członków Zarządu Stowarzyszenia oraz określenie ich liczby,
e) wybór członków Komisji Rewizyjnej oraz członków Komisji Etyki Zawodowej Stowarzyszenia oraz określenie ich liczby,
f) zatwierdzenie programu działalności oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności organów Stowarzyszenia,
g) zatwierdzanie corocznych sprawozdań finansowych, przyjmowanie budżetu na rok następny,
h) rozstrzyganie w sprawach odwołań członków od decyzji Zarządu i orzeczeń Komisji Etyki Zawodowej,
i) udzielanie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia (nie udzielenie Zarządowi absolutorium oznacza odwołanie Zarządu z chwilą podjęcia przez Walne Zebranie uchwały, zaś wybór nowego Zarządu następuje na tym samym Walnym Zebraniu bez konieczności uzupełniania porządku obrad),
j) uchwalanie regulaminów  Komisji  Rewizyjnej, Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Etyki Zawodowej,
k) uchwalanie i zmiana regulaminu Walnego Zebrania,
l) ustalanie znaków organizacyjnych i godła Stowarzyszenia,
m) ustalanie wysokości składki członkowskiej i wpisowego,
n) określanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
o) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego Stowarzyszenia,
p) podejmowanie uchwał w przedmiocie skreślenia z listy członków Stowarzyszenia w zakresie zastrzeżonym odpowiednimi zapisami Statutu do kompetencji Walnego Zebrania,
q) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do stowarzyszeń i organizacji krajowych lub zagranicznych.

Zarząd Stowarzyszenia

§ 35

Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia, kieruje jego bieżącą działalnością, prowadzi sprawy Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz, w tym wobec organów władzy, administracji lokalnej i państwowej i innych osób lub organizacji.

§ 36

 1. Zarząd składa się z od 3 do 5 osób powołanych spośród członków Stowarzyszenia, w tym Prezesa oraz minimum jednego wiceprezesa.
 2. Głosowanie o powołaniu i odwołaniu członków Zarządu przeprowadza się indywidualnie i tajnie.
 3. Posiedzenie Zarządu  zwołuje  Prezes,  a w przypadku jego  nieobecności  najstarszy  wiekiem wiceprezes, co najmniej raz na trzy miesiące, w sposób określony uchwałą Zarządu.
 4. Uchwały Zarządu  zapadają  zwykłą  większością  głosów  w  obecności,  co  najmniej  połowy członków Zarządu. Przy równym rozłożeniu głosów decyduje głos Prezesa.
 5. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z  głosem  doradczym  zaproszeni przez Zarząd goście.
 6. Posiedzenia Zarządu  są  protokołowane.  Protokół  powinien  być  podpisany  przez  wszystkich członków Zarządu obecnych na posiedzeniu.
 7. Członkowie Zarządu  zobowiązani  są  prezentować  na  zewnątrz  Stowarzyszenia  jednolite stanowisko przyjęte przez Zarząd jak i inne organy Stowarzyszenia.
 8. Zarząd do wykonywania swoich funkcji kierowania Stowarzyszeniem może zatrudniać niezbędny personel.

§ 37

 1. Do obowiązków Prezesa Zarządu należy:
  a) kierowanie pracami Zarządu,
  b) kierowanie pracą biura Stowarzyszenia,
  c) przygotowywanie posiedzeń Zarządu.
 2. Do obowiązków Zarządu należy:
  a) kierowanie działalnością i zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
  b) reprezentowanie Stowarzyszenia,
  c) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
  d) opracowywanie strategii rozwoju Stowarzyszenia,
  e) przyjmowanie nowych członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia,
  f) opracowywanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia i zatwierdzanie tych, które nie są zastrzeżone do właściwości Walnego Zebrania,
  g) opracowanie rocznych  planów  pracy,  preliminarzy  dochodów  i  wydatków,  sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności statutowej,
  h) wyrażanie zgody na powoływanie i rozwiązywanie jednostek terenowych oraz nadzorowanie ich działalności,
  i) składanie na dorocznym Walnym Zebraniu pisemnego sprawozdania ze swojej działalności,
  j) występowanie do Walnego Zebrania o nadanie i odebranie członkostwa honorowego,
  k) powoływanie grup roboczych i komisji problemowych oraz zatwierdzanie planów ich pracy,
  l) podejmowanie uchwał w sprawie działalności gospodarczej samodzielnej, lub wspólnie z innymi organizacjami, służącej celom Stowarzyszenia, w oparciu o uchwały Walnego Zebrania Członków,
  m) delegowanie członków zwyczajnych Stowarzyszenia do reprezentowania Stowarzyszenia wobec władz rządowych, samorządowych i innych. O fakcie reprezentowania Stowarzyszenia przez Członków Zarząd będzie informował członków Walnego Zebrania na najbliższym posiedzeniu,
  n) powoływanie ekspertów w miarę zaistniałych potrzeb.
 3. Do uprawnień Zarządu należy:
  a) skreślenie członka zwyczajnego z listy członków Stowarzyszenia,
  b) skreślenie członka wspierającego z listy członków Stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna

§ 38

 1. Komisja Rewizyjna liczy od 3 do 5 osób powołanych spośród członków Stowarzyszenia przez Walne Zebranie.
 2. Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
 3. Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę na całokształtem działalności Stowarzyszenia.
 4. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z kontroli i żądania wyjaśnień.
 5. Komisja Rewizyjna ma obowiązek składania Walnemu Zebraniu Członków pisemne sprawozdania ze swojej działalności wraz z wnioskami w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

Komisja Etyki Zawodowej

§ 39

 1. Komisja Etyki Zawodowej liczy od 3 do 5 osób powołanych spośród członków Stowarzyszenia przez Walne Zebranie.
 2. Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
 3. Komisja Etyki Zawodowej powoływana jest do rozpatrywania i rozstrzygania spraw, związanych z nieprzestrzeganiem statutu Stowarzyszenia, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,  a także skarg na członków Stowarzyszenia oraz sporów pomiędzy Nimi.
 4. Komisja Etyki Zawodowej działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Walne Zebranie.
 5. Komisja Etyki Zawodowej za nieprzestrzeganie Statutu Stowarzyszenia, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia może stosować kary wobec członków Stowarzyszenia.
 6. Karami są:
  a) upomnienie,
  b) nagana,
  c) zawieszenie w prawach członka na okres od 3 miesięcy do 1 roku.
 7. Od orzeczeń Komisji Etyki Zawodowej przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania za pośrednictwem Zarządu, w terminie 14 dni, od daty doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem. Uchwała Walnego Zebrania jest w tej materii ostateczna. Przepis § 14 ust. 4 Statutu stosuje się odpowiednio.

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§ 40

 1. Na majątek Stowarzyszenia składają się nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Fundusz Stowarzyszenia stanowią:
  a) opłaty wpisowe i składki członkowskie,
  b) przychody z rzeczy ruchomych, nieruchomości oraz praw dających przychody,
  c) wpływy z działalności gospodarczej, wykorzystywane wyłącznie na cele statutowe,
  d) zapisy darowizny, subwencje i spadki,
 3. Majątek i  środki  Stowarzyszenia  mogą  być  wykorzystywane  wyłącznie  do  realizacji  celów statutowych Stowarzyszania.

§ 41

Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd poprzez uchwały z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do decyzji Walnego Zebrania.

Rozdział VI

Reprezentacja

§ 42

Do składania oświadczeń i popisywania dokumentów oraz zaciągania zobowiązań majątkowych i niemajątkowych w imieniu Stowarzyszenia uprawnieni są: Prezes lub Wiceprezes Zarządu działający łącznie lub każdy z osobna z innym członkiem Zarządu..

Rozdział VII

Oddziały

§ 43

 1. Zarząd Stowarzyszenia uchwałą wyraża zgodę na utworzenie oddziału i ustala jego obszar działania w miastach lub województwach na wniosek minimum 15 zamieszkujących tam członków założycieli oddziału.
 2. Oddział działa pod nazwą: „Polskie Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości w Łodzi Oddział w „…”, ze wskazaniem miejscowości, w której ma swoją siedzibę.
 3. Prawa i obowiązki członków oddziału i wzajemne stosunki ze Stowarzyszeniem, reguluje niniejszy Statut oraz obowiązujące przepisy prawa. Uchwały władz Stowarzyszenia są dla członków Oddziału wiążące.
 4. Członkowie Oddziału Stowarzyszenia urzeczywistniają swoje cele i sposoby działania tak samo jak wszyscy pozostali członkowie Stowarzyszenia.

§ 44

 1. Organami Oddziału są:
  a) Walne Zebranie Członków Oddziału,
  b) Zarząd Oddziału,
  c) Komisja Rewizyjna Oddziału.
 2. Kadencja Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału trwa 3 lata.
 3. Wybór członków wybieralnych organów oddziału odbywa się w głosowaniu tajnym.
 4. W przypadku rezygnacji, odwołania lub śmierci członka władz Oddziału Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz uzupełniony jest w drodze wyborów uzupełniających z nieograniczonej liczby kandydatów na najbliższym Walnym Zebraniu Członków Oddziału lub Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Oddziału, członkiem organu zostanie kandydat, który uzyska największą liczbę głosów, w razie równej liczby głosów zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie.
 5. Kadencja nowo wybranego członka władz Oddziału Stowarzyszenia trwa do upływu kadencji członka, którego zastąpił.
 6. Uchwały wszystkich organów Oddziału Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków organów z wyłączeniem spraw, co do których Statut stanowi inaczej.

Walne Zebranie Członków Oddziału

§ 45

 1. Walne Zebranie Członków Oddziału jest najważniejszą władzą Oddziału.
 2. Walne Zebrania Członków Oddziału są zwyczajne (sprawozdawcze, sprawozdawczo-wyborcze) i nadzwyczajne.
 3. Walne Zebrania Członków Oddziału sprawozdawcze odbywają się raz do roku, a sprawozdawczo - wyborcze, co trzy lata, ale nie później niż w ostatnim kwartale upływającej kadencji.

§ 46

 1. Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwołane:
  a) z inicjatywy Zarządu Oddziału,
  b) na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału,
  c) na pisemne  żądanie  10%  zwyczajnych  członków  Oddziału  Stowarzyszenia  z  podaniem proponowanego porządku obrad Walnego Zebrania Członków Oddziału.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału powinno się odbyć najpóźniej w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku do Zarządu Oddziału.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 47

 1. Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału zawiadamiając członków za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną, co najmniej 14 dni przed terminem zebrania. Zawiadomienie zawiera określenie miejsca i dnia oraz przewidywany porządek obrad. Zarząd Stowarzyszenia może delegować swojego przedstawiciela do udziału w zebraniu Oddziału. Przedstawiciel Zarządu Stowarzyszenia ma prawo przedstawiania opinii w sprawach będących przedmiotem obrad.
 2. Walne Zebranie Członków Oddziału może podjąć ważną uchwałę, jeżeli o terminie zebrania zostali zawiadomieni wszyscy członkowie oraz bierze w nim udział, co najmniej połowa członków.
 3. W razie nie wzięcia udziału w Zebraniu Członków Oddziału przez co najmniej połowę członków, Zarząd Oddziału zwołuje Walne Zebranie Członków Oddziału w drugim terminie, pół godziny późniejszym, z zaznaczeniem, że tak zwołane Walne Zebranie Członków Oddziału w drugim terminie może podjąć ważną uchwałę bez względu na liczbę obecnych członków.

§ 48

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należą:

a) wybór członków Zarządu Oddziału, członków Komisji Rewizyjnej Oddziału oraz określenie ich liczby,
b) zatwierdzenie programu działalności Oddziału,
c) zatwierdzenie sprawozdań finansowych, przyjmowanie budżetu Oddziału,
d) rozstrzyganie w sprawach odwołań członków Oddziału od decyzji Zarządu Oddziału,
e) podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału uchwał o udzieleniu absolutorium Zarządowi Oddziału,
f) podejmowanie uchwał  w  sprawie  wystąpienia  do  Zarządu  Stowarzyszenia  o  likwidację Oddziału.

Zarząd Oddziału

§ 49

 1. Prezes, wiceprezes i członek Zarządu Oddziału stanowią Zarząd Oddziału.
 2. Posiedzenie Zarządu odbywa się nie rzadziej niż raz na kwartał.
 3. Prezes Zarządu Oddziału lub upoważniony przez niego inny Członek Zarządu Oddziału ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym.
 4. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych w imieniu Oddziału są uprawnieni: dwóch członków Zarządu Oddziału w tym Prezes lub Wiceprezes.
 5. Na funkcję Prezesa Zarządu Oddziału zostaje wybrany kandydat, który uzyskał największą ilość głosów podczas głosowania nad wyborem Zarządu Oddziału.
 6. Na funkcję Wiceprezesa Zarządu Oddziału zostaje wybrany kandydat, który uzyskał drugą co wielkości liczbę głosów podczas głosowania nad wyborem Zarządu Oddziału.
 7. Na funkcję członka Zarządu Oddziału zostaje wybrany kandydat, który uzyskał trzecią co wielkości liczbę głosów podczas głosowania nad wyborem Zarządu Oddziału.
 8. W przypadku uzyskania takiej samej liczby głosów przez kandydatów na stanowiska określone w ust. 5-7 zarządza się powtórne głosowania nad kandydaturami. Wybór następuje po uzyskaniu większości przez jednego z nich.

§ 50

Do obowiązków Zarządu Oddziału należy:

a) kierowanie działalnością i zarządzanie majątkiem Oddziału,
b) reprezentowanie Oddziału Stowarzyszenia,
c) zwoływanie Walnych Zebrań Członków Oddziału,
d) przyjmowanie nowych członków zwyczajnych i wspierających Oddziału,
e) odpowiedzialność za dokumentację działalności Oddziału oraz przedkładanie na dorocznym Walnym Zebraniu Członków Oddziału sprawozdania z działalności oddziału,
f) składanie sprawozdań z działalności Oddziału Zarządowi Stowarzyszenia na co najmniej 7 dni przed terminem dorocznego Walnego Zebrania Stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna Oddziału

§ 51

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału liczy od 3 do 5 członków Oddziału. Na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona Przewodniczącego. Członkowie Zarządu Oddziału nie mogą być jednocześnie członkami Komisji Rewizyjnej Oddziału.
 2. Komisja Rewizyjna Oddziału sprawuje kontrolę na całokształtem działalności Oddziału Stowarzyszenia.
 3. Komisja Rewizyjna Oddziału ma prawo występowania do Zarządu Oddziału oraz do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskami wynikającymi z kontroli i żądania wyjaśnień.
 4. Komisja Rewizyjna Oddziału ma obowiązek składania Walnemu Zebraniu Członków Oddziału sprawozdania ze swojej działalności wraz z wnioskami w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu Oddziału.

Rozdział VIII

Majątek Oddziału Stowarzyszenia

 § 52

 1. Majątek Oddziału Stowarzyszenia tworzą:
  a) przychody z rzeczy ruchomych, nieruchomości oraz praw dających przychody, wpisowe i składki członkowskie członków Oddziału,
  b) wpływy z działalności gospodarczej Stowarzyszenia,
  c) zapisy darowizny, subwencje i spadki.
 2. Majątek i środki Oddziału Stowarzyszenia mogą być wykorzystywane wyłącznie na cele statutowe Stowarzyszenia.
 3. Członkowie Oddziału Stowarzyszenia i jego władz nie mogą być wynagradzani za wykonywanie swych obowiązków, jak również nie uczestniczą w zyskach Stowarzyszenia. Mają prawo do zwrotu uzasadnionych kosztów wykonywania obowiązków członków władz Oddziału lub związanych z wykonywaniem decyzji Zarządu Oddziału.

§ 53

Powierzonym majątkiem Oddziału zarządza Zarząd Oddziału poprzez uchwały z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do decyzji Walnego Zebrania Członków Oddziału i innych organów Stowarzyszenia.

Rozdział IX

Postanowienia ogólne

§ 54

Wpisowe i składki nie podlegają zwrotowi.

§ 55

 1. Stowarzyszenie ma prawo przystępowania do innych stowarzyszeń i federacji związanych w swojej działalności statutowej z tematyką nieruchomości.
 2. W sprawach wynikających z tytułu członkostwa w tych organizacjach, Stowarzyszenie podlega obowiązującym statutom i przepisom odnośnych organizacji z zachowaniem dotychczasowej formy organizacyjnej.

Rozdział X

Rozwiązanie Stowarzyszenia i zmiana statutu

§ 56

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania na Walnym Zebraniu.

§ 57

 1. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków powołuje komisję likwidacyjną i decyduje o przekazaniu majątku Stowarzyszenia.
 2. Komisja likwidacyjna zobowiązana jest do opublikowania informacji o wszczęciu likwidacji w gazecie codziennej o zasięgu ogólnopolskim.

§ 58

Majątek po zlikwidowanym Stowarzyszeniu przeznacza się na cele tożsame z celami stowarzyszenia w sposób określony w uchwale likwidacyjnej.

§ 59

Niniejszy  Statut  został  przyjęty  Uchwałą  Walnego  Zebrania  Członków  Polskiego  Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości w Łodzi w dniu 3 października 2014 r.